Kierownictwo

mgr inż. Jadwiga Szlendak
Właściciel

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z 1979 r..  

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak
Główny projektant , Rzeczoznawca budowlany
uprawnienia projektowe Bł/113/88

prof. zw. dr hab. inż. budownictwa, wybitny projektant, konstruktor i innowator w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych, wynalazca i badacz, nauczyciel akademicki. Urodzony w  Rzeszowie, 21.08.1953.  Emerytowany profesor Politechniki Białostockiej, aktualnie profesor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Edukacja: 1960 - 1968 Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie; 1968 - 1973 Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 70 w Rzeszowie; 1973 - 1978 studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ukończone z wyróżnieniem, gdzie otrzymał dyplom magistra inżyniera budownictwa na podstawie pracy pt. "Nośność dźwigarów cięgnowych typu Jawerth'a (promotor doc. dr inż. Andrzej Gomuliński); 1978 - 1982 studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej; 17.11.1982 stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie konstrukcji metalowych, nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Nośność graniczna sprawnych połączeń słupów i rygli o zamkniętych przekrojach prostokątnych" (promotor: prof. zw. dr inż. Jan Bródka); 3.07.2008 stopnień naukowy doktora habilitowanego w zakresie budownictwa - konstrukcji budowlanych nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Modele obliczeniowe węzłów ramowych spawanych konstrukcji stalowych z rur prostokątnych"; 28.06.2021 Rada Doskonałości Naukowej złożyła wniosek do Prezydenta RP o nadanie tytułu naukowego. W roku 1977 staż projektowy odbyty w okresie studiów (po 4-tym roku) w firmie Bitnie & Partners w Londynie (UK), prace projektowe dotyczyły zaopatrzenia w wodę miasta Sakaka w Arabii Saudyjskiej; w 1978 staż naukowy (po obronie pracy magisterskiej) na Uniwersytecie Technicznym (TU) Delft w Holandii, udział w pracach naukowych zespołu badawczego prof. J. Wardeniera w ramach programów finansowanych przez CIDECT (Zrzeszenie Europejskich Producentów Rur); 1982 - 1983 konstruktor w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie; 1983 - 2008 adiunkt i starszy wykładowca w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej; 1995 - 2007 adiunkt we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku; 2012 - 2018 profesor nadzwyczajny w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej; od 2008 - profesor nadzwyczajny w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach. Odbyte staże zagraniczne to m.in: 1991- JEP w ramach East European Mangement Teacher Development Programe zawierający "Workshopy"; w Uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie, Uniwersytecie w Lancaster, Uniwersytecie w Kopenhadze, Uniwersytecie w Wiedniu (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał certyfikat tego uniwersytetu); 2013 - staż w ramach „Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization” University of California, Berkeley, USA. Działalność zawodowa: 1992 - 1994 zastępca dyrektora (na pół etatu) COMFORT Sp. z o.o. w Białymstoku, która wybudowała około 50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Dworskiej i ul. Kraszewskiego oraz budynek wielorodzinny przy ul Kraszewskiego w Białymstoku; 1993 - 1998 Dyrektor NASKA sp. z o.o. w Białymstoku; 1998 - Generalny Projektant w STAL-PROJEKT Jadwiga Szlendak. Publikacje: autor 1 monografii pt. Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych. PWN, 2019, s. 230, współautor 3 monografii; autor oraz współautor ponad 150 publikacji naukowych w tym np.: Beam-Column welded RHS Connections, Thin-Walled Structures, 12, 1991, 63-80; Static resistance of laser-made, non-welded T RHS joint estimated using the component method. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 159, No JCSR 5615, 2019 pp. 574-583 i in.. Autor 2 patentów, w tym węzła przekrycia strukturalnego NASKA zrealizowanego na Przejściu Granicznym w Bobrownikach oraz magazynie wysokiego składowania SM MLEKPOL w Grajewie oraz 2 wzorów użytkowych w tym m.in. wzoru przemysłowego Unii Europejskiej z 12/2/2014–001402812-0001 do -0004 ( 4 obiekty). Racking pallet system.  Działalność naukowa i dydaktyczna: kierował 9 grantami w tym KBN i NCBR m.in. 1996 - 1997 prowadzonym w Politechnice Białostockiej projektem badawczym pt. "Statyka ram stalowych o węzłach podatnych wykonywanych z rur prostokątnych; 1997 - współorganizator wraz z prof. Janem Bródką, warsztatu pt. "Połączenia podatne w konstrukcjach stalowych", który odbył się w Politechnice Białostockiej i zapoczątkował cykl konferencji krajowych o tej tematyce; 2001 - 2003 kierownik prowadzonego w Politechnice Białostockiej projektu badawczego KBN pt. "Oszacowanie wpływu obudowy na nośność i sztywność hal stalowych o kratowych i pełnościennych ustrojach nośnych"; 2009 - 2012 również w Politechnice Białostockiej kierownik projektu badawczego NCBR pt. "Kratownice i ramownice stalowe o węzłach kształtowanych laserowo w formie klucz-zamek nie wymagających spawania".  Promotor doktoraty: obronione 2, w trakcie 1, opiekun naukowy 6; prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich: ponad 120; 2008 - członek Rady Naukowej dwumiesięcznika „Nowoczesne Hale”. Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziadzinie budownictwa został w 1983 nagrodzony przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych nagrodą zespołową III stopnia za "Prace teoretyczne i eksperymentalne, zakończone opracowaniem i zastosowaniem metody projektowania konstrukcji stalowych z materiałooszczędnych rur o profilu prostokątnym". Nagrodzony w 2001 r. przez Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku pamiątkowym medalem z okazji 10 lecia Uczelni.  W 2015 r. z okazji 10-lecia PWSZ W Suwałkach nagrodzony przez Rektora tytułem Zasłużony dla PWSZ W Suwałkach. Udział w organizacjach naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. 1993 - członek Komisji Nauki PZiTB; 1999 - członek Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN; członek ASCE (American Society of Civil Engineers); 2002 - zaproszony do Komitetu Technicznego (TC10) ECCS "Structural Connections" przez przewodniczącego tego komitetu, prof. ir. F.S.K. Bijlaarda z TU Delft w Holandii a od 2013 przedstawiciel Polski w tym Komitecie; aktywny udział w konferencjach naukowych z zakresu konstrukcji stalowych m.in. w Tokio, Hong-Kongu, Singapurze, Malezji, Chicago, Rio de Janeiro, Istambule oraz w wielu miastach europejskich. Od1988 – uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;   2008 - decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymał tytuł Rzeczoznawcy budowlanego.  Wykonał ponad 1000 opracowań i projektów technicznych konstrukcji budowlanych jako autor oraz jako główny inżynier w firmie NASKA i STAL-PROJEKT w tym ok. 900 projektów budowlanych (PB) i wykonawczo-warsztatowych (PW) konstrukcji oraz ok. 100 opinii technicznych, orzeczeń i ekspertyz, w tym takich jak: konstrukcji instalacji wsporczych fabryki MDF KRONOSPAN Strzelce Opolskie; szklanego budynku-łącznika PWSZ w Suwałkach; konstrukcji stalowej Wytwórni Kwasu Tereftalowego z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej dla PKN ORLEN S.A. we Włocławku; rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z lądowiskiem dla helikoptera na dachu obiektu; dachu wielofunkcyjnej hali sportowej w Częstochowie; Centrum Handlowo-Usługowego TESCO w Warszawie; Hali Widowiskowo-Sportowej w Wałbrzychu; zadaszenia sceny w ramach przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu; Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie; zajezdni tramwajowej w Olsztynie; polskiego pawilonu EXPO 2015 w Mediolanie; Budynku instalacji odsiarczania spalin (IOS) z kotła nr 9 z konstrukcją wsporczą absorbera i komina w Zakładzie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Oświęcimiu, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa (kopuła stalowa pokryta szkłem w części wystawienniczej ma rozpiętość ok. 60 m); instalacji filtracji zawiesiny wapna posodowego w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie. .  Autor wielu analiz odporności ogniowej konstrukcji regałów w centrach logistycznych m.in. dla firm AMAZON, CLIPPER, ZALANDO, AGATA. Autor projektów:  konstrukcji stalowej ramy przestrzennej, głównego stendu badawczego Katedry Konstrukcji Budowlanych WBiNŚ PB oraz głównego stendu badawczego Centrum Transferu Technologii PUZ w Suwałkach służących do badań konstrukcji budowlanych w skali naturalnej

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 września 2021 r. profesor tytularny nauk inżynieryjno-technicznych.