Zapytanie/Zamówienie on-line

 
Z A P Y T A N I E
Zapytania o ofertę lub projekt należy składać:
za pomocą:
maila      szlendak@stal-projekt.com.pl
tel. kom.     603 641 235
 
Z A M Ó W I E N I E
gotowych projektów
za pomoca maila szlendak@stal-projekt.com.pl
przesyłając tekst jak niżej
 
Zamawiam projekt nr .... ( tu podać nr wybranego projektu).
Jako Inwestora proszę wpisać ( tu podać swoje dane np.):

Gospodarstwo Rolne Zygmunt Stachowiak , 16-030 Supraśl, Karakule 12.

tel. kontaktowy 604641234
 
Informacje dla Zamawiiajacego: Projekt zagospodarowania terenu działki i architektury nie jest objęty tym zamówieniem. Należy go, po otrzymaniu tego projektu, zamówić u najbliższego architekta.
Inwestor oświadcza, ze grunt na którym będzie budował obiekt jest nośny i nadaje się do posadowienia budynków. W przeciwnym wypadku np. torf lub grunt w stanie plastycznym lub płynnym obiekt należy posadowić na zagęszczonej poduszce piaskowej, a szczegóły uzgodnić z naszym biurem projektów.
 
Konto:
STAL-PROJEKT Jadwiga Szlendak ul. Sosnowa 34 16-030 Ogrodniczki
54 2490 0005 0000 4530 9499 1016
 
-->