Gotowe projekty

Projekt: : 509

Gotowy projekt budowlano wykonawczy konstrukcji hali chlewni o wymiarach: 18 x 80 x 4,45m (kalenica). Pochylenie połaci dachu dwuspadowego wynosi 5,7o (10%). Konstrukcja główna hali to piętnaście ram głównych ze słupów dwuteowych i rygli ażurowych w rozstawach co 5 m oraz  dwie ramy szczytowe wykonane z profili dwuteowych w układzie słupowo-ryglowym. Płatwie dachowe oraz rygle ścienne z profili zimnogiętych. Stężenia z prętów okrągłych (z nakrętką napinającą). Obudowę ścian hali oraz poszycie dachu wykonano z płyty warstwowej. 15 cm  (dach) i 10 cm (ściany). W scianach szczytowych umieszczono centralnie wejścia o wymiarach 1,4 x 2,2 m. Zamówienie on-line (patrz zakładka w Kontakt). Wysyłka projektu 5 dni od zamówienia po opłaceniu projektu. Cena projektu wg uzgodnienia telefonicznego. Rysunki poglądowe obiektu znajduje się w załączniku.

Projekt: : 523

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy  jednokondygnacyjnej hali, w której zostanie zainstalowana linia technologiczna do segregacji (sortowania) odpadów. Budynek będzie przylegał do nowoprojektowanego budynku hali Demontażu odpadów wielkogabarytowych (od północy) i budynku Kompostowni (od południa). Hala ma wymiary: 40,25 x 100,0 x 14,18 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5% z okapem na rzędnej +12,14 m.  Główną konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe z dźwigarów kratowych o wysokości w kalenicy 3,9 m, swobodnie opartych na wspornikowych słupach . Ramy rozstawione są co: 7x7,5m+2x6,5m+6x7,0m. Światło hali wynosi +10,0m. Płatwie zaprojektowano z zetownika zimnogietego. Dach pokryto  płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym. Ściany szczytowe to ściana ryglowa ze słupów i rygli dwuteowych. Dach i ściany stężono krzyżującymi się cięgnami z prętów ø20. Obudowa ścian również z płyt warstwowych o rdzeniu z poliuretanu mocowanych do rygli ściennych rozmieszczonych co około 3,5m. W płaszczyźnie dachu przewidziano wymiany z ceownika zimno giętego jako podkonstrukcja do oparcia świetlików.


 

Projekt: : 524

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy  zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią biurowo- socjalną. Hala ma wymiary 45,68 x 54,85 x 9,56m (kalenica). Budynek socjalno- biurowy o wymiarach w rzucie 11,40 x 55,69 x 9,56m (kalenica).Hala produkcyjna to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o pochyleniu 6,8% i 5%. Konstrukcję główną hali stanowi 7 stalowych ramy z ryglem kratowym oraz dwie szczytowe z pełnościennych profili gorącowalcowanych. Słupy ram oraz rygle w szczytach hali zaprojektowano z profili dwuteowych HEA natomiast rygle kratowe z profili dwuteowych HEA oraz z rur kwadratowych RK.  Płatwie dachowe Z gięte na zimno, rygle ścienne z RK oraz profili dwuteowych. Obudowa ścienna i dachowa z płyt warstwowych. Stężenia dachowe oraz ścienne zaprojektowano, jako wiotkie- prętowe z napinającą nakrętką rurową. W konstrukcji hali przewidziano podkonstrukcję w postaci rusztu z profilu dwuteowych pod mocowanie płyt warstwowych, sufitowych w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych. Ruszt podwieszony zostanie do wiązarów kratowych przy użyciu cięgien z rur okrągłych. Dodatkowo przewidziano podkonstrukcje pod bramy segmentowe przy rampach przeładunkowych.Budynek socjalno- biurowy zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej. Dach w postaci stropodachu wentylowanego z górną warstwą nośną w postaci płyt korytkowych ułożonych na ściankach kolankowych. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej układanej na warstwie wyrównawczej. Ocieplenie dachu z wełny mineralnej ułożonej na stropie żelbetowym.

Projekt: : 313

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji obory 23,6 x 33,6 x 2,8 m (okap). Pochylenie połaci dachu 25º. Ramy o dwuteowych ryglach i słupach z IPE rozstawiono co 5,6 m.  Dla zwiększenia nośności ram zastosowano wzmocnienia w narożach. Płatwie dachowe z profili Z zimnogiętych, ocynkowanych. Obudowa dachu EUROFALA. Doświetlenie z przeźroczystych płyt w co drugim polu dachu o pow. 3-5  % posadzki . Konstrukcja stalowa obory obudowana jest obwodowo ścianą murowaną. Grubość ściany 40 cm.  Zapewnić odpowiednią wentylację poprzez otwory wlotowe tuż pod okapem i otwory wywiewne (kominki) w kalenicy ( ale nie w polach szczytowych). Alternatywnie obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych  styropianowych 10 cm ściany i 15 cm dach.

Projekt: : 465

Projekt budowlano-wykonawczy hali z dachem o konstrukcji stalowej i żelbetowymi słupami, o wymiarach: 9,75 x 23,64 m. Dach jednospadowy o spadku 4%. Kalenica +7,86 m. Głównym elementem nośnym są rygle stalowe z dwuteowników IPE,  rozstawione w odległościach: 3 x 6,0 + 5,64 m.  Oparcie rygli na głowicach słupów żelbetowych zaprojektowano jako przegubowe. Płatwie z profili Z zimnogiętych.  Pokryciem dachu nieocieplonego jest blacha trapezowa T40. Halę wyposażono w suwnicę natorową o nośności 50 kN. Belki podsuwnicowe zaprojektowanych z dwuteowników walcowanych HEA i zamontowano na wysokości ok. 6 m. Tory jezdne zakończono kozłami odbojowymi.

Projekt: : 521


Gotowy projekt projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej obiektu usługowo-handlowego (centrum ogrodnicze) o wymiarach osiowych: 16,18 x 28,25 x 16,18 x 6,31m (wysokość w kalenicy), wraz z antresolą wewnętrzną. Pochylenie połaci dachu  wynosi 11,3o (20%). Konstrukcja główna hali to sześć ram ze słupów i rygli dwuteowych w rostawie 5,75 m (trakty wewnętrzne) i 5,5 m (trakty zewnętrzne). Wewnątrz budynku zaprojektowano antresolę o wymiarach osiowych: 7,84m (długość) x 5,38m (szerokość) x 2,70m (wysokość w świetle). Płatwie dachowe z kształtowników giętych na zimno Z a rygle ścian z kształtowników C. Sężenia z prętów okrągłych (z rurową nakrętką napinającą). Obudowę ścian hali oraz poszycie dachu wykonano z płyty warstwowej. W konstrukcji hali przewidziano podkonstrukcje pod drzwi zewnętrzne 1,2 x 2,35 m, okna i bramy przesuwne o wymiarach: 2,0x2,5m. Halę magazynową posadowiono na podłożu betonowym (np. płyty drogowe) grubości min.15cm. Belki podwalinowe dwugałęziowe z profili walcowanych C lub HEB z przewiązkami z IPE. Belki podwalinowe mocowane są bezpośrednio do podłoża za pośrednictwem wklejanych kotew prętowych Trutek TCM 400PE + TCS

 

Projekt: : 562

           Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali stalowej w kształcie litery L 33 x 18 x 6,67 m. Dach jednospadowy o pochyleniu 12%. Konstrukcja dachu: sześć dźwigarów głównych z profili pełnościennych rozstawionych co 4,8 m, 5,9 m, 3,93 m, wykonanych z IPE. Dźwigary oparte na słupach głównych wykonanych z HEA  oraz na podciągu z profilu IPE. Słupy i rygle ścian szczytowych z profili HEA . Płatwie z zetowników giętych na zimno. Rygle ścienne z rur kwadratowych RK. Usztywnienie za pomocą stężeń wiotkich X z prętów ø16mm. Obudowa hali z blachy trapezowej. Bramy o wymiarach 4,6 x 4,0 m na ścianach podłużnych oraz o wymiarach 4,6 x 4,0 m i 8,0 x 4,0 m na ścianach poprzecznych.

Projekt: : 588

 

 

 

            Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali stalowej 7,2 x 18,0 x 5,6 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 20%. Elementy ramy i rygla wykonane z ceowników zimno giętych tworzących w przekroju profil dwuteowy. Płatwie dachowe oraz rygle ścienne „Zet” z profili zimnogiętych. Obudowa ścienna i dachowa z blachy trapezowej. Usztywnienie za pomocą stężeń dachowych oraz ściennych. W konstrukcji wiaty przewidziano podkonstrukcję pod trzy bramy skrzydłowe o wymiarach 3,4 x 3,5 m.

Projekt: : 539

        Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali 14,7 x 40,0 x 8,0 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 16%. Ramy z dwuteowników IPE (słupy i rygle). Rozstaw ram co 5 m. Płatwie z zetowników Z giętych na zimno. Usztywnienie za pomocą stężeń wiotkich z prętów ø16mm. Obudowa ścian i dachu z blacha trapezowa. Masa hali 17,6 t.

Projekt: : 541

        Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali stalowej jednonawowej 7 x 20 x 4,85 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 18%. Ramy z profili dwuteowych IPE (słupy i rygle). Rozstaw ram co 5 m. Płatwie z giętych na zimno zetowników Z. Rygle ścienne z rury kwadratowej RK. Usztywnienie za pomocą stężeń wiotkich z prętów ø12 mm. Obudowa ścian z blachy T8 w układzie pionowym. Poszycie dachu z blachy T20. Bramy o wymiarach 4 x 5,4 m w ścianach szczytowych. Masa hali 4,7 t.

Projekt: : 255

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowej wiaty 12 x 37,2 x 4,95 m (kalenica). Dach wklęsły dwuspadowy o spadku 4%. Główną konstrukcję nośną stanowią rygle pełnościenne o rozpiętości 6 m i rozstawie 7,50 m lub 7,35m oparte na słupach pełnościennych. Na ryglach dachu umieszczono płatwie z zetowników czterogiętych. Do płatwi zamocowano blachę trapezową. Stężenia X zaprojektowano z prętów okrągłych

Projekt: : 452

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 31,49 x 79,55 x 10 m (kalenica). Część magazynową wykonano jako stalową, z dachem dwuspadowy o spadku 10,0o. Główną konstrukcję nośną stanowią ramy z profili walcowanych, oparte na stalowych słupach dwuteowych i okrągłych. Rozstaw ram co 6,0-12,0 m. Przekrycie dachu to płyty warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o gr.15 cm mocowane do zetowych płatwi opartych na ryglach stalowych w układzie trzy i pięcioprzęsłowym. Na ściany przewidziano płytę warstwową o grubości 12 cm z rdzeniem poliuretanowym w układzie poziomym mocowaną do słupów głównych i płatwi okapowych. Nad częścią magazynową w dachu przewidziano świetliki łukowe z poliwęglanu.

Część zaplecza socjalnego wykonano jako dwukondygnacyjną metodą tradycyjną (murowano żelbetową). Przekrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr.15 cm mocowane do zetowych płatwi  opartych lub zamocowanych kotwami na ściankach murowanych. Ściany zewnętrzne wykonane są z bloczków silikatowych o gr. 25cm. Konstrukcje nośną stanowi płyta stropowa o gr. 20 cm oparte na ścianach murowanych, podciągach żelbetowych oraz słupach żelbetowych.

W części socjalnej przewidziano miejsca dojazdowe i rozładunkowe dla ciężarówek , utworzone przez żelbetowe doki z ruchomymi rampami przeładunkowymi. W celu zabezpieczenia zagłębionych podjazdów zaprojektowano ściany oporowe. W celu umożliwienia dojścia na dach przewidziano stalowe drabiny zewnętrzne.

 

Projekt: : 466

           Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 13 x 25 x 7,5 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu dwuspadowego wynosi 20% z odprowadzeniem wody na zewnątrz. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary i słupy kratowe z rur kwadratowych (ramy środkowe) o rozpiętości 13 m oraz rygle pełnościenne (ramy skrajne) o rozpiętości 13 m oparte na słupach pełnościennych. Rozstaw ram co 5,0 m. Pokrycie dachu blacha trapezowa T35/0,7 mm – negatyw oparta na płatwiach zetowych. Ściany obudowano blachą trapezowa T18/0,5 mm mocowaną do rygli ściennych z ceowników zimnogiętych. Stężenia ścian oraz dachu: ściągi z prętów fi 16. W ścianach szczytowych umieszczono  bramy o wymiarach 5,0 x 4,5 m. Masa hali 8,2 t.

Projekt: : 511

Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 10 x 20 x 6 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 20%. Ramy skrajne (szczytowe) z profili dwuteowych IPE (słupy i rygle). Ramy pośrednie (wewnętrzne) z profili dwuteowych IPE. Rozstaw ram co 5 m. Płatwie dachowe z profili Z oraz rygle ścienne z profili C zimnogiętych. Obudowa ścian – blacha trapezowa T18/0,5 mm, obudowa dachu – blacha trapezowa T55/0,5 mm. Halę usztywniono za pomocą stężeń dachowych oraz ściennych. W konstrukcji hali przewidziano podkonstrukcję pod bramy przemysłowe o wymiarach 4 x 4 m. Dwie bramy przemysłowe segmentowe z prowadzeniem normalnym (prowadzenie pod dachem odbywa się w linii prostopadłej do bramy). Jedna przemysłowa brama dwuskrzydłowa. Masa hali 6,1 t.

Projekt: : 531

             Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 11 m x 20 m x 5,3 m (kalenica). Pochylenie połaci dachu dwuspadowego wynosi 15% z odprowadzeniem wody na zewnątrz. Konstrukcja dachu hali to sześć rygli pełnościennych rozstawionych co 5 m, wykonanych z IPE, oraz rygli szczytowych wykonanych z profili zamkniętych RK . Rygle główne oparte są na słupach głównych wykonanych z IPE, a rygle szczytowe oparte są na słupach szczytowych wykonanych z RK. Płatwie zaprojektowano z giętych na zimno zetowników Z, a rygle ścienne z ceownika czterogiętego C. Stateczność obiektu zapewniono przez zastosowanie stężeń wiotkich z prętów ø16mm (napinanych rurową nakrętką napinającą). Na obudowę hali zastosowano płyty warstwowe:  ścian o grubości 10 cm z rdzeniem styropianowym, a na dach o grubości 15 cm. Masa hali 6,3 t.

Projekt: : 534

             Gotowy projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji hali 15 x 36 x 7,80 m (kalenica). Dach jednospadowy o pochyleniu 10%. Ramy skrajne (szczytowe) z dwuteowników IPE. Ramy pośrednie (wewnętrzne) z dwuteowników IPE. Rozstaw ram co 6 m. Płatwie z zetowników Z giętych na zimno. Zastosowano stężenia wiotkie z prętów ø16mm. Obudowa ścian z kaset stalowych w układzie poziomym, wypełnionych wełną mineralną i obudowanych blachą trapezową. Poszycie dachu z dwóch warstw blachy trapezowej przedzielonych wełną mineralną o grubości 20cm. Bramy o wymiarach 3,75 x 4,25 m w ścianach szczytowych. Drzwi o wymiarach 1,25 x 2,11 m w ścianach szczytowych. Masa hali 17,6 t.

Projekt: : 592

        Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji garażu na samochody ciężarowe 20,0 x 30,0 x 7,33 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 10%.

Ramy skrajne (szczytowe) z dwuteowników HEA oraz IPE. Ramy pośrednie (wewnętrzne) z profili dwuteowych IPE (słupy i rygle). Rozstaw ram co 5 m. Płatwie z zetowników giętych na zimno. Rygle ścienne z rury kwadratowej RK. Usztywnienie za pomocą stężeń wiotkich z prętów ø16 mm. Obudowa ścienna z płyt warstwowych grubości 10 cm z rdzeniem styropianowym. Poszycie dachu z płyt o grubości 15 cm. Bramy o wymiarach 4,5 x 4,5 m na ścianie podłużnej i o wymiarach 2,0 x 2,5 m na ścianie szczytowej. Otwór drzwiowy o wymiarach 1,15 x 2,15 m na ścianie podłużnej. Doświetlenie za pomocą świetlika o wymiarach 2,8 x 13,5 m w kalenicy dachu.

 

Projekt: : 616

         Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji dwunawowego budynku garażowego 18,0 x 66,0 x 6,17 m (najwyższy punkt). Dach jednospadowy o pochyleniu 21%. Ramy stalowe z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał). Rozstaw ram co 6 m. Płatwie z zetowników zimnogiętych  Z . Obudowa ścian z blachy trapezowej T60/0,7 mm. Poszycie dachu z blachy trapezowej T35/0,7 mm. Stężenia X za pomocą  prętów ø12 mm. Bramy o wymiarach 5 x 4,2 m, po jednej w ścianach szczytowych.

Projekt: : 622

           Gotowy projekt budowlany konstrukcji magazynu 15,0 x 45,0 x 8,35 m (kalenica). Dach dwuspadowy o pochyleniu 17,6%. Ramy skrajne (szczytowe) z dwuteowników IPE. Ramy pośrednie (wewnętrzne) z dwuteowników IPE. Rozstaw ram co 5 m. Płatwie z zetowników Z giętych na zimno. Usztywnienie za pomocą stężeń X z prętów ø16mm. Obudowa ścian i poszycie dachu z płyt warstwowych o grubości 8 cm w układzie pionowym. Bramy o wymiarach 4,0 x 4,25 m na ścianie podłużnej (dwie). Otwór na bramę przesuwną o wymiarach 3,0 x 4,0 m w przegrodzie wewnętrznej. Otwory drzwiowe o wymiarach 1,1 x 2,1 m  w ścianach podłużnych (dwa), o wymiarach 1,1 x 2,1 m w ścianie szczytowej.

Projekt: : 623

          Gotowy projekt wykonawczy konstrukcji hali magazynowej 13,3 x 32,1 x 5,62 m (kalenica). Dach jednospadowy o pochyleniu 5 %. Ramy z profili zimnogiętych (słup, rygiel, zastrzał). Rozstaw ram wewnętrznych co 4,5 m, ram szczytowych co 4,8 m. Płatwie z zetowników giętych na zimno. Obudowa ścian z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr. 10 cm. Poszycie dachu z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr. 15 cm. Usztywnienie za pomocą prętów X o ø 12mm. Bramy – po jednej w ścianach szczytowych.